مدیریت منابع انسانی پروژه - بخش سوم (تیم پروژه )

مدیریت منابع انسانی پروژه - بخش سوم (تیم پروژه )

 

 

چگونگی تشکیل تیم پروژه 

 

  • مذاکرات مدیر پروژه یا تیم مدیریت پروژه برای فراهم سازی منابع انسانی
  • نا توانی در جذب منابع انسانی می تواند در زمانبندی، ریسک، کیفیت پروژه اثر بگذارد.
  • عدم دسترسی به منابع لازم، جایگزینی افراد دیگر که دارای شایستگی های کمتری باشد.

 

مدیریت منابع انسانی پروژه - بخش دوم(مدیریت منابع انسانی پروژه )

مدیریت منابع انسانی پروژه - بخش دوم(مدیریت منابع انسانی پروژه )

 

مدیریت منابع انسانی پروژه - بخش دوم(مدیریت منابع انسانی پروژه )

 

 هدف از مدیریت منابع انسانی دستیابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگیر پروژه است. مدیریت منابع انسانی شامل فرآیندهای سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه است.

گانت چارت چیست؟

گانت چارت چیست؟

    در دوره ای که مدیریت علمی شکل گرفته بود، هنری گانت ابزاری برای نمایش میزان پیشرفت یک پروژه در قالب یک جدول ویژه را به وجود آورد. کاربرد اولیه این جدولها پیگیری میزان پیشرفت پروژه های ساخت کشتی بود. اکنون برنامه ریزی گانت به صورت نمودارهای افقی میله ای در مدیریت پروژه ها بسیار پرکاربرد شده است و این نمودارها به گانت چارت معروف هستند.

فازهای انجام پروژه

فازهای انجام پروژه

 

رویكرد انجام پروژه به پنج فاز تقسیم می‌شود . در این گام به بیان خلاصه‌ای از این مراحل خواهیم پرداخت :