چگونگی تشکیل تیم پروژه 

 

 • مذاکرات مدیر پروژه یا تیم مدیریت پروژه برای فراهم سازی منابع انسانی
 • نا توانی در جذب منابع انسانی می تواند در زمانبندی، ریسک، کیفیت پروژه اثر بگذارد.
 • عدم دسترسی به منابع لازم، جایگزینی افراد دیگر که دارای شایستگی های کمتری باشد.

 

 

 

ورودی های تشکیل تیم پروژه

 

 • برنامه مدیریت پروژه
 • نقش ها و مسئولیت ها، تعریف موقعیت ها، مهارت ها و شایستگی های مورد تقاضای پروژه
 • بیان تعداد افراد مورد نیاز پروژه با نمودار سازمانی پروژه
 • برنامه مدیریت کارکنان: مدت زمان نیاز هر عضو تیم و اطلاعات لازم در تشکیل تیم پرونده

 

 

 • عوامل محیطی

        1- اطلاعات موجود از منابع انسانی از قبیل

 • در دسترس بودن
 • سطوح شایستگی
 • تجربیات قبلی
 • علاقه به کار در پروژه
 • نرخ دستمزد

              2- سیاست های مدیریت پرسنلی از قبیل مواردی که بر برون سپاری اثر می گذارد

         3- ساختار سازمانی، که بر دسترسی منابع و چگونگی هدایت پروژه تأثیر دارد

         4- جایگاه چند جایگاهی

 

 

 • سرمایه های فرآیندی

          فرآیند هایی که بر تشکیل تیم پروژه اثر می گذارد.( رویه ها، سیاست ها، استانداردها و ...)

 

 

((ابزارها و تکنیک های تشکیل تیم پروژه))

 انتصاب از قبل  در سه حالت زیر پیش می آید:

 1. واگذاری کار به افراد با گروه خاصی است.
 2. نیاز به تخصص های افراد خاص
 3. تعریف انتصاب افراد در منشور پروژه

 

مذاکره: بصورت  حضوری و جلسه رو در رو

 

استخدام: با استفاده از منابع خارج از سازمان

 

تیم های تجاری : کمک از ارتباطات الکترونیکی و کنار هم قرار گرفتن افراد مورد نیاز از طریق وب و ایمیل دارای مزایایی است از قبیل:

 1. امکان استفاده از افرادی که دارای موقعیت جغرافیایی یکسانی نیستند (داخلی – خارجی)
 2. افزایش مشارکت کارکنان
 3. استفاده از افراد با شیفت های کاری متفاوت
 4. استفاده از افراد دارای معلولیت

 

((خروجی های تشکیل تیم پروژه))

 

 • انتصاب کارکنان: با کمک از ابزارها و ورودی هایی که ذکر شد انتصاب افراد با توجه به مستند سازی ها

 

 • تقویم منابع : با توجه به مستند سازی زمانهای مورد نیاز افراد و منابع انسانی، بهره گیری مناسب از حد اکثر ظرفیت ها و مشخص شدن تعهدات افراد، زمانهای در دسترس بودن و برآورد مالی بهتر

 

 • بروز رسانی برنامه مدیریت پروژه: بعد از جایگذاری افراد کنترل آنها و انجام اقدامات اصلاحی در بهره گیری بهتر

 

 

ادامه دارد...