هدف از مدیریت منابع انسانی دستیابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگیر پروژه است. مدیریت منابع انسانی شامل فرآیندهای سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه است.

تیم پروژه : متشکل از افرادی است که نقش و مسئولیت برای تکمیل پروژه به آنها داده شده است.لذا نظرات آنها برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی پروژه می تواند سودمند باشد.

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

 

 • توسعه برنامه منابع انسانی: فرآیند شناسایی و مستند سازی نقش ها، مسئولیت ها، مهارت مورد نیاز، روابط گزارش دهی و ایجاد برنامه مدیریت کارکنان

 

 • تشکیل تیم پروژه: فرآیند تأیید در دسترس بودن منابع انسانی و بدست آوری تیم مورد نیاز جهت تکمیل وظایف

 

 • توسعه تیم پروژه: فرآیند بهبود قابلیت ها، ارتباط دو سویه تیمی و محیط کلی تیم در راستای ارتقا عملکرد پروژه

 

 • تیم مدیریت پروژه: فرآیند رَصَد عملکرد اعضای تیم، فراهم سازی بازخوردها، حل مسائل و مدیریت تغییر جهت بهیهنه ساز عملکرد پروژه

 

 

 

تیم مدیریت پروژه زیر مجموعه تیم پروژه است.

 

 • مسئول فعالیت های ( آغاز، برنامه ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه(کل پروژه)) رهبری و مدیریت پروژه است.
 • تیم رهبری
 • تیم اجرایی یا هسته ای

 

 ورودی های توسعه برنامه منابع انسانی

 

 • الزامات منابع فعالیت

 

شامل: مبنای برآورد، فرضیات دخیل در تعیین منبع، قابل حصول بودن

 

 • عوامل محیطی

 

هر دو عامل خارجی و داخلی را در بر میگیرد و شامل ساختار و فرهنگ سازمانی، منابع انسانی موجود، سیاست های اداری پرسنل، شرایط بازار کار می باشد.

 

 • سرمایه های فرآیندی سازمان

 

فرهنگ، سبک و ساختار سازمان بر منابع انسانی اثر دارد.

 

 • سیاست ها و فرآیندهای استاندارد سازمان
 • الگوی نمودار سازمانی (سلسه مراتبی، ماتریس، متنی )
 • اطلاعات تاریخی مربوط به ساختار سازمان در پروژه های گذشته

 

 

ابزارها و تکنیک های توسعه برنامه منابع انسانی:

 

نمودار سازمانی

 

 

 فرصتهای متنوعی وجود دارد. برخی از وظایف در زیر برنامه های پروژه لحاظ می شود مانند: برنامه های ریسک، کیفیت یا ارتباطات

هدف این است که همه ی اعضای تیم درک واضح و روشنی از نقش ها و مسئولیت ها داشته باشد.

 

 

 خروجی های توسعه برنامه منابع انسانی:

 

برنامه منابع سازمانی

 

 • نقش ها و مسئولیت ها (نقش، اختیار، مسئولیت، شایستگی)
 • نمودار سازمانی پروژه
 • برنامه مدیریت کارکنان (استخدام، تقویم منابع، ترخیص، نیازهای آموزش، قدردانی و پاداش، تطابق، ایمنی)

 

 

ادامه دارد...