استاندارد  PM BOK شامل سه  بخش چهارچوب مدیریت پروژه ، استاندارد برای مدیریت پروژه و حوزه های دانش مدیریت پروژه

 می باشد:

 •  چهارچوب مدیریت پروژه

 

 مبنایی برای فهم مدیریت پروژه است و تعریف پروژه و تعیین روابط مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو را توضیح می دهد.

 

 • استاندارد برای مدیریت پروژه

 

 تعریف فرآیند های مدیریت پروژه، ورودی ها و خروجی های هر فرآیند را توضیح می دهد .

 

 

پنج گروه فرآیندی شامل: آغازین، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و خاتمه

 

 

 • حوزه های دانش مدیریت پروژه

 

حوزه های دانش مدیریت پروژه را شرح می دهد و فرآیندها را لیست می کند  و شامل موارد ذیل است:

 

 • مدیریت یکپارچگی: فرآیند ها و فعالیت هایی که عناصر مختلف مدیریت پروژه را یکپارچه می سازند، تعریف می کند.

 

 • مدیریت محدوده پروژه: فرآیندهایی را نشان می دهد که تضمین میکنند پروژه شامل تمامی کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز، برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه است.

 

 • مدیریت زمان پروژه: بر فرآیندهایی تمرکز دارد که برای کمک به تضمین تکمیل به موقع پروژه استفاده می شوند.

 

 • مدیریت هزینه پروژه: فرآیندهای مرتبط به برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی، و کنترل هزینه ها را به گونه ای که پروژه بتواند در بودجه مصوب تکمیل شود، تشریح می می کند.

 

 • مدیریت کیفیت پروژه: به تشریح فرآیندهای مرتبط به برنامه ریزی، نظارت، کنترل و تضمین دستیابی به الزامات کیفیت پروژه می پردازد.

 

 • مدیریت منابع انسانی پروژه: فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی، تشکیل، توسعه و مدیریت تیم پروژه را شرح می دهد.

 

 • مدیریت ارتباطات پروژه: به شناسایی فرآیندهای مرتبط با تضمین به موقع و مناسب تولید، جمع آوری، توزیع، ذخیره، و جابجایی نهائی اطلاعات پروژه می پردازد.

 

 • مدیریت ریسک پروژه: فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و کنترل ریسک های پروژه را شرح می دهد.

 

 • مدیریت تدارکات پروژه: فرآیندهای مرتبط با خرید یا تهیه محصولات، خدمات یا نتایج پروژه را توضیح می دهد.

 

 

ادامه دارد...