آرمیتاژ گلشن برجی سی و چهار طبقه با نمایی فوق العاده و معماری باشکوه، بلندترین برج حال حاضر در مشهد است که در نبش خیابان هفت تیر، خیابان گلشن مشهد با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است.

 

 

کاربری این برج تجاری بوده و در زمینی با مساحت 3395  مترمربع و زیربنای 3395  مترمربع در 33 ساخته شده است. از ویژگیهای مهم و شاخص پروژه این پروژه مرتفع ترین مجتمع مولتی کمپلکس اداری شرق کشور، استفاده از آخرین استانداردهای ایمنی و آتش نشانی، تامین سرانه های خدماتی، فرهنگی، ورزشی و اجرای اولین پل گالری را نام برد.