پروژه تجاری - اداری هدایت در زمینی به مساحت  14500  متر مربع واقع در عرصه میدان شهدا می باشد.