فرآیند بازاریابی (بخش اول)

 

 

فرآیند بازاریابی یعنی فایده رسانی به مصرف کننده (هدف کسب فایده متقابل)، طراحی راهبردهای بازاریابی مشتری مدار، تهیه و بررسی برنامه های بازار یابی عمیق تر می باشد.

يك مدير انگيزه ساز

يك مدير انگيزه ساز

چگونه يك مدير انگيزه ساز باشيم؟

يك مدير براي موفقيت خود و سازماني كه در آن خدمت مي كند بايد در افراد خود ايجاد انگيزه كند، تا افراد در شرايط متفاوت كاري با دلسوزي عمل كنند؛ در همين راستا نكاتي كاربردي را خدمت مديران ارجمند عرض مي كنيم:

روش تحلیل پارتو

روش تحلیل پارتو

انتخاب مهمترین اقداماتی که بایستی به کار گرفته شوند.

روش تحلیل پارتو، تکنیک بسیار ساده ای است که به شما کمک می کند تا اثربخش ترین اقداماتی که بایستی اتخاذ نمائید را انتخاب کنید.