منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدید پذیر

با توجه به رو به پايان بودن منابع سوخت فسيلي در دنيا و عوارض زيست محيطي که اين نوع منابع ايجاد مي کنند و با مد نظر داشتن اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مديران شرکت پيشگامان مديريت پروژه پاژ (PMP ) را بر آن داشت که با مدد از خداوند متعال، اتکا به سالها تجربه مديران ارشد و همت و توان نيروهاي جوان فعاليت خود را در راستاي ترويج استفاده از انرژي هاي پاک و تجديدپذير، با هدف توليد، تامين و بهره برداري از اين نوع انرژي ها آغاز نمايد و در جهت بهره مندي از انواع مولدهاي انرژي اقدامات پژوهشي خو را با رويکرد علمي و اجرايي پيش ببرد.