آمار جهانی انرژی خورشیدی

آمار جهانی انرژی خورشیدی

 

سیستمهای فتوولتائیک

حدود ٣٠ گیگاوات از ظرفیت فتوولتائیک جدید در سراسر جهان در سال ٢٠١١ عملیاتی شده است و با افزایش ٧٤ درصدی در کل دنیا به میزان ٧٠ گیگاوات رسیده است. نصب و راه اندازی واقعی در طول سال ٢٠١١ نزدیک به ٢٥ گیگاوات بوده است چراکه بعضی از ظرفیتهای متصل شده به شبکه در سال ٢٠١٠ نصب شده بوده اند.