مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت بر مبنای هدف نخستین بار در سال ۱۹۵۴توسط “پیتر دراکر” موضوعیت یافت. ایشان در کتاب خود می‌نویسند: در این زمان آنچه سازمانها بدان نیاز دارند، سیستمی از مدیریت است که کوششهای گروهی را شکل بخشد و تلفیقی بین هدفهای فردی و سازمانی بوجود آورد و آنها را بایکدیگر هماهنگ سازد.