دانش داده کاوی روش نوین حل مسئله برای مدیران

دانش داده کاوی روش نوین حل مسئله برای مدیران

 

بر اساس اعلام دانشگاه MIT دانش داده کاوی یکی از ده دانش در حال توسعه ای است که دهه آینده را با انقلاب تکنولوژیک مواجه خواهد ساخت و بدین رو در سالهای اخیر در دنیا گسترش فوق العاده سریعی داشته است. امروزه در کشورهای توسعه یافته مکان و موضوعی بدون بهره از دانش داده کاوی یافت نمی شود بگونه ایکه این دانش در تمامی شئون این کشور ها و در تمامی حوزه ها نقش دارد.