پروژه قاضی طباطبائی در زمینی به مساحت  2600 متر مربع  در هفت طبقه واقع شده است.