1. سامانه اتوماسیون و وبسایت یکپارچه املاک.
  2. سامانه اتوماسیون در حوزه تجهیز ، بهره برداری و نگهداری


  • مهدی مهریزی ثانی(کارشناس WEB)
  • وحید عرب سعیدی(دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار - کارشناس کامپیوتر- نرم افزار 88)