1. طراحی فضا ها به تناسب کاربری آنها و مدیریت اجرا
  2. تجهیز کلیه مجتمع های مسکونی و پروژه های بزرگ ساختمانی
  3. تعمیر و نگهداری در پروژه های بزرگ ساختمان