1. مدیریت طرح
  2. خدمات مطالعات و طراحی از پیدایش تا فاز 2 طراحی
  3. خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ( فاز 3)
  4. پیاده سازی سیستم بی.آی.ام. (B.I.M) در کلیه حوزه های طراحی
  5. پیاده سازی استانداردP.M.B.O.K ؛ دفتر مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه