1. خدمات مربوط به اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار
  2. افراز و تفکیک سهم شرکا در پروژه های مشارکتی
  3. خدمات مربوط به تجمیع و اخذ صورت مجلس تفکیکی