1. شناخت محله
  2. به کارگیری و ارتقاء ظرفیت محلی به منظور توسعه محله
  3. توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی محله
  4. نوسازی و بهسازی محیطی و تامین خدمات محله