1. فوتوولتاییک
  2. مولد های مقیاس کوچک ( C.H.P و C.C.H.P )
  3. ساختمان با رویکرد مصرف انرژی صفر