1. فوتوولتاییک
  2. مولد های مقیاس کوچک ( C.H.P و C.C.H.P )
  3. ساختمان با رویکرد مصرف انرژی صفر


 

  • محمدرضا عباس زاده (کارشناسی معماری  )
  • رویا فرزانه نژاد (کارشناسی معماری)
  • آزاده مهریزی ثانی (کارشناسی مکانیک - حرارت و سیالات)
  • مهندس حمید مصلحی (کارشناسی ارشد مکانیک)
  • محسن جوشنی (كارشناس مکانیک -  گرایش حرارت و سیالات)
  • مهدي کفایتی ملک آباد (کارشناسی ارشد مکانیک سیالات)