1. جذب سرمایه
  2. تعریف فرصت های اقتصادی
  3. تعریف و تعیین روش های سرمایه گذاری