1. جذب سرمایه
 2. تعریف فرصت های اقتصادی
 3. تعریف و تعیین روش های سرمایه گذاری

   

 

 • محمد مهریزی ثانی ( کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه -کارشناسی عمران)
 • محمود جهانی(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی -کارشناسی عمران )
 • مهدی خانی (کارشناسی ارشد اقتصاد)           
 • محمدرضا حیدرزاده (کارشناسی علوم ارتباطات) 
 • ریحانه رئیس السادات  (کارشناسی ارشد اقتصاد) 
 • مینا جنتی ( کارشناس ارشد اقتصاد)
 • سعید محمدی پناه (کارشناس بازاریابی)
 • فاطمه صالح آبادی ( کارشناس مدیریت بازرگانی)
 • مینا مقربی مشهدی ( کارشناس مدیریت صنعتی)