دفتر  توسعه محله ( تسهیلگری )  واقع در منطقه نوده ( نجف ) -شهرداری منطقه 2