بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

      در ادبیات اخیر دنیا واژه "بازآفرینی شهری" به عنوان یک واژه ی عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمند سازی و روان بخشی را در بر میگیرد، به کار میرود.