ویژگی های مناطق نیازمند بازآفرینی شهری و اصول بازآفرینی شهری

ویژگی های مناطق نیازمند بازآفرینی شهری و اصول بازآفرینی شهری

 

 ویژگی های مناطق نیازمند بازآفرینی شهری

  • مناطق نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی اغلب محدوده هایی هستند که در آن درامد سرانه ی ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است.
  • واحدهای مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیار می باشند.
  • میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیر ساختهای شهری نامناسب است.
  • بالا بودن ناهنجاری های اجتماعی و زمینه ی بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است.
  • هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته ، شان و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسئله منجر به جایگزینی سایر اقشار گردیده است.

بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

 

بازآفرینی شهری

      در ادبیات اخیر دنیا واژه "بازآفرینی شهری" به عنوان یک واژه ی عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمند سازی و روان بخشی را در بر میگیرد، به کار میرود. باز آفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های فضایی( کالبدی و فعالیتی) منجر میگردد. در این اقدام ، فضای شهری جدیدی حادث میشود که ضمن شباهت های اساسی با فضاهای شهری قدیم، تفاوتهای ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش میگذارند (حبیبی، مقصودی، 1386). به عبارت دیگر بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه هدف عملیات است که در نهایت به یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.